Organisatie


Hieronder vind je een overzicht van alle groepen en activiteiten die op enigerlei wijze deel uit maken van de Werkhofgemeenschap.

Zondagmorgen
Voor een goed verloop van de zondagmorgen zorgen de volgende groepen:

 • Voorgangers en voorbereiders
 • Koor, dirigent, begeleiders en liedgroep (zorgt voor inbreng van nieuwe liederen)
 • Groep ZondagMorgenAnders
 • Ontvangstgroep (kosters, stoelenzetters, koffie/thee)

Het geheel wordt gecoördineerd door de liturgiegroep die als taak heeft het aansturen, bewaken en evalueren van de vorm, inhoud en kwaliteit van de vieringen.

Inspiratie
De bezinningsgroep ziet het als haar opdracht om projecten, activiteiten waarbij bezinning op religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke thema’s centraal staan, te organiseren.
Andere groepen waar leden van de Werkhofgemeenschap aan deelnemen:

 • Augustinus leeskring
 • Zenmeditatie

Ontmoeting
De contactgroep stimuleert en coördineert de onderlinge communicatie en de zorg van de leden voor elkaar. Activiteiten:

 • De koffie/thee op zondagmorgen
 • Werkhoftafel
 • Wandelen

Samenleving
De actualiteitengroep vraag aandacht voor mensen en maatschappelijke problemen ver weg en dichtbij. Activiteiten:

 • Brieven Amnesty International
 • Wake Kamp Zeist
 • Ondersteuning projecten via diaconale collectes
 • Lidmaatschap coalitie voor de mensenrechten in de gemeente Bunnik

Publiciteit
Berichten, het contactorgaan
Website
Facebook
Gouddelversgroep

Kerngroep
De WHG is een zelfstandige vereniging met een bestuur. Dat bestuur wordt ‘de kerngroep’ genoemd. De Kerngroep draagt de eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van al de Werkgroepen en activiteiten. Zij kan zo nodig coördineren en nieuwe initiatieven nemen. De Algemene Ledenvergadering is het besluitvormende orgaan van de vereniging. De kerngroep bestaat uit 5 leden. Vanaf november 2017 bestaat deze uit:

 • Voorzitter: Marja Schilderman
 • Secretarissen: Marianne Belien en Marianne Brakenhoff
 • Penningmeesters: Klaas de Vries en Cor Spithoven

Wilt u het bestuur een bericht sturen? Stuur dan een email.

Beloningsbeleid bestuur: de leden voeren hun werkzaamheden geheel onbezoldigd uit.

Verantwoording:

Klik hier voor het: Beleidsplan 2016-2020:  Beleidsplan-Werkhofgemeenschap-2016-2020-(corr)

Klik hier voor het: Jaarrekening 2016: 2017-WHG-ALV-5apr17-Bijlage5-Jaarrekening 2016

En het Jaarverslag over 2016: 2017-WHG-ALV-5apr17-Bijlage4-Jaarverslag 2016

Begroting 2017/18: 2017-WHG-ALV-Nov17-Bijlage 4-Begroting 2018 en toelichting