Toelichting leesrooster


Hieronder treft u een toelichting aan op het leesrooster zoals dat ook in ‘De Berichten’ is verschenen.

In de Algemene Leden Vergadering is afgesproken dat we voortaan uitgaan van één lezing van het oecumenisch leesrooster. De voorganger en voorbereiders hebben de keus zelf eventueel een bijpassende tweede (bijbel)tekst te kiezen.

In dit Lutherjaar volgen we vanaf Pinksteren tot Advent het Luthers leesrooster, behoudens de zondagen van ZMA en van de cycli.

VIERINGEN: 29 JULI t/m 16 SEPTEMBER

29 juli: Jesaja 63,7-14 en Marcus 6,45-52

Jesaja schetst Gods roemrijke daden. Marcus levert de illustratie met het verhaal over Jezus die zijn leerlingen in de boot op het meer tegemoetkomt over het water. De Eeuwige wilde een redder zijn voor zijn volk, Jezus bracht de angst van zijn leerlingen tot bedaren met de woorden ‘Ik ben het, wees niet bevreesd ‘ Zoals in de dagen van Mozes het volk door de zee gevoerd werd, zo bereikten de leerlingen na een moeizame tocht over het water uiteindelijk toch veilig de overkant.

 5 augustus: Deuteronomium 10,12-21 en Marcus 7,1-23

In de benaming van het boek Deuteronomium, ‘tweede maal de wetgeving’ wordt daar mee verwezen naar de eerste keer, de verbondssluiting bij de Sinaï. In een lange monoloog houdt Mozes hier, aan het eind van de omzwervingen in de woestijn, de Tora weer voor aan een nieuwe generatie. Tora betekent ‘richtlijn’, naar de richting die de leider van de nomadenstam aangaf naar nieuwe weidegronden. Maar dit is dé richtlijn, zowel voor Israël als volk als voor ieder afzonderlijk, die aanduidt waar het goed is. In het Marcusevangelie gaat Jezus in een twistgesprek met farizeeën en Schriftgeleerden hier nader op in.

 12 augustus: 2 Koningen 4,8-18(37) en Marcus 7,24-30

Voor Elisa is speciaal plaats gemaakt in een huis in Sunem. Zijn gastvrouw herkent en erkent hem als een heilige, voor de dienst aan God apart gezette mens. Bij Marcus is een huis aanvankelijk de plaats waar Jezus mensen ontmoet en geneest. Gaandeweg, naarmate de weerstand tegen hem groeit, wordt het huis de plaats waar Hij alleen kan zijn met zijn leerlingen: weg van de menigte, de plaats waar Hij zijn leerlingen zijn woorden verder uitlegt.

19 augustus: Jesaja 35,1-10 en Marcus 7,31-37

De Jesajatekst begint met : ‘De woestijn en het dorre land zullen zich verblijden’, een beeld van de messiaanse tijd waarin de heerlijkheid en de luister van Israëls God over de volkeren zullen opgaan. In de volgende verzen worden wie nu nog ballingen zijn bemoedigend toegesproken. Aan wie alle moed ontzonken is, wordt toegeroepen sterk te zijn en op God te vertrouwen. Het evangelie verhaalt van de genezing van een doofstomme niet-jood. De genezing laat zien dat Jezus’ boodschap de grenzen van het jodendom overschrijdt. Het universele perspectief van Jesaja licht op. In het optreden van Jezus wordt heil aan de volkeren gebracht.

26 augustus: 2 Koningen 4,42-44 en Marcus 8,1-21

Op aarde wordt honger geleden. In de Bijbel wordt deze honger niet als onontkoombaar beschouwd. Elisa, ‘de man Gods’ laat honderd mensen voeden met het voedsel dat aanwezig is. Daarbij klinkt het woord van de Eeuwige: ‘eet en er zal overblijven.’ De daadkracht van dit woord zien we terug in het tweede verzadigingsverhaal in het Marcusevangelie. De bijbel gaat niet uit van schaarste. Als je deelt, is er meer dan genoeg. Dit zien we terug in de eucharistie en in het leven, het sterven en de opstandig van Jezus. Omdat het Augustinuszondag is, kunnen er ook andere teksten gekozen worden.

2 september: Zacharia 8,4-8.20-23 en Marcus 8, 22-26

Wat gebeurt er veel in het korte evangeliegedeelte! Wie de blinde is, wordt niet verteld. Het zou iedereen kunnen zijn die in het duister tast en geen uitweg ziet. Jezus pakt hem bij de hand en neemt hem apart. Het wonder dat gaat plaatsvinden, speelt zich tussen die twee af, buiten de mensenmassa om: in de intimiteit van een persoonlijke ontmoeting. De genezing slaagt niet onmiddellijk, ze kost tijd en moeite, Maar het is wel doordat Jezus je aanraakt, heel lijfelijk, dat je gaat zien langzamerhand, eerst vaag, dan steeds scherper. In de Zachariastekst: wat voor ons onmogelijk lijkt, waarom zou dat voor God onmogelijk zijn?

9 september: Deuteronomium 4,1-2.9-20 en Marcus 8,27-9,1

In ons land heeft iedereen een paspoort of een identiteitsbewijs waarmee je jezelf kunt identificeren. Er staat op wie je bent, hoe je heet, waar en wanneer je geboren bent. Maar vertelt zo’n document echt wie je bent, wat je ware identiteit is? Vandaag horen we in het evangelie over Jezus’ identiteit. Wie is Hij nu eigenlijk? Het is, zo blijkt, nog niet zo eenvoudig om een scherp beeld van hem te krijgen. De belijdenis van Petrus is trefzeker en midden in de roos: Jezus is de Messias. Maar dat zijn Heer een lijdende Messias zal zijn, daar wil hij niet aan. Van God is trouwens ook geen beeld te krijgen. De eerste lezing benadrukt dat Hij ‘geen gedaante’ heeft. Er is alleen ‘die stem’, een stem die spreekt…

16 september: Jesaja 45,20-25 en Marcus 9,14-29

Vanuit de stilte en de intensieve ervaring op de berg komt Jezus met drie van zijn leerlingen terug naar de bedrijvigheid van de menigte en het onvermogen van zijn aanhangers. Het is haast onmogelijk om niet te denken aan die andere afdaling na een ontmoeting met God op de berg(Mozes), die eveneens eindigde met de ontnuchterende constatering van een om zich heen grijpend ongeloof.

Vandaag begint de Vredesweek met als thema: ‘Generaties voor Vrede!’ Zoals oorlog geen onderscheid maakt naar leeftijd, maar iedereen raakt, zo kunnen alle generaties, jong en oud, zich inzetten voor vrede, ieder op zijn of haar eigen manier en óók gezamenlijk.

Vanwege vredeszondag kunnen er ook andere teksten gekozen worden.

23 september t/m 14 oktober:

cyclus met teksten van Etty Hillesum

Citaten uit ‘de eerste dag’ door Cor Spithoven