Toelichting leesrooster


Hieronder treft u een toelichting aan op het leesrooster zoals dat ook in ‘De Berichten’ is verschenen.

In de Algemene Leden Vergadering is afgesproken dat we voortaan uitgaan van één lezing van het oecumenisch leesrooster. De voorganger en voorbereiders hebben de keus zelf eventueel een bijpassende tweede (bijbel)tekst te kiezen.

In dit Lutherjaar volgen we vanaf Pinksteren tot Advent het Luthers leesrooster, behoudens de zondagen van ZMA en van de cycli.

VIERINGEN FEBRUARI TOT MEI

14 februari: Aswoensdag: Jesaja 58,1-10 en Matteüs 6,1-6.16-21
Wanneer we de Matteüstekst over het vasten in de juiste context lezen, dan moet de conclusie worden getrokken dat het vasten geen doel op zich is. We moeten er op bedacht zijn dat die woorden gegeven zijn  omwille van het Rijk dat gerealiseerd dient te worden in de mensengeschiedenis. Wie het alleen maar doet om het uiterlijk vertoon, die wacht geen loon bij de Vader in de hemel. Daarbij moeten we niet direct denken aan een beloning die ons wacht aan het einde van ons aardse leven. Wanneer Matteüs spreekt over de hemel, heeft hij het doorgaans over het Koninkrijk der hemelen, over het koninkrijk van God. Dat is niet straks en elders, dat dient hier en nu waarheid te worden.

18 februari: Eerste zondag Veertigdagentijd: Genesis 9,8-17 en Marcus 1,12-15
Op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd gaat het altijd over de verzoeking van Jezus in de woestijn. In het evangelie van Marcus ontbreken de bijzonderheden van de verzoeking die de andere evangelisten melden. Daar staat tegenover dat het korte verhaal nauw verbonden wordt met de aankondiging van  het nabije koninkrijk van God. Vanaf het begin is duidelijk dat met deze mens van God een nieuwe periode in de mensengeschiedenis is begonnen. Daarom is de parallel met het zondvloedverhaal ook zo sterk. Evenals na de grote oordeelsramp een nieuw begin in de geschiedenis zichtbaar wordt in een vernieuwd  verbond van God met de hele schepping, zo zal ook met Jezus Christus een nieuwer fase in de geschiedenis beginnen.

25 februari: Tweede zondag Veertigdagentijd: 1 Koningen 19,9-18 en Marcus 9,2-10
Op deze tweede zondag van de Veertigdagentijd horen we van de verheerlijking van Jezus op de berg. Drie leerlingen zijn getuige van het gebeuren. Belangrijker dan die drie leerlingen waren de twee getuigen uit vroeger eeuwen die op de berg verschenen, Mozes en Elia, vertegenwoordigers van de Wet en de Profeten. In 1 Koningen lezen we hoe Elia met nieuwe moed en nieuwe opdrachten de wereld ingestuurd wordt. Ook Jezus kan vanaf de berg weer het laagland in gaan met hernieuwd besef dat zijn weg bij Gods plan aansluit. Niet voor niets is het laatste woord van de evangelielezing een verwijzing naar de opstanding.

4 maart; Derde zondag Veertigdagentijd: Exodus 20,1-17 en Johannes 2,13-22(25)
Kort na de uitleiding uit de Egyptische benauwenis krijgt het volk Israël heldere regels voor de vrijheid waarin zij de Ene mogen dienen. In de Exodus tekst, de Tien Woorden, vinden we de kern er van.
Bij zijn aankomst in Jeruzalem vindt Jezus de plaats waar de Ene bij uitstek geëerd en gediend kan worden vol rotzooi, gesjacher en geldmakerij. Hoog tijd voor een grote schoonmaak letterlijk met de zweep. Het psalmwoord ‘de ijver voor uw huis zal mij verteren’, komt de leerlingen daarbij in gedachten. Jezus spreekt over het afbreken en opbouwen van de tempel. Later, zegt Johannes, weten ze hoe dat te duiden. De goede verstaander heeft aan een half woord genoeg, maar het kan soms even duren: Hij sprak over de tempel van zijn lichaam.

11 maart: Vierde zondag Veertigdagentijd: Jozua 4,19 – 5,1.10-12 en Johannes 6,(1)4-15
De eerste lezing vertelt over een doortocht nee, niet door de Rietzee, maar door de Jordaan en eenmaal aangekomen aan de overkant, in het Beloofde Land, wordt er feest gevierd: Pasen. Voortaan geen manna meer, maar ongedesemd brood, gemaakt van de opbrengst van het land.
In de evangelielezing bevinden we ons ook aan een overkant, nu van het meer van Galilea. Hier is het nog geen Pasen, hoewel? Er lijkt een tekort, maar er blijkt overvloed. Hoe kan dat? Omdat er wordt gedeeld. Het weinige wordt zoveel dat er zelfs overblijft. Vandaag krijgen we een voorproef van de toekomst: overvloed van leven. Jezus zelf geeft het ons, met Pasen!

18 maart: Vijfde zondag Veertigdagentijd: Jeremia 31,31-34 en Johannes 12,20-33
‘Wij zouden graag Jezus willen zien’, vragen heidense Grieken aan Filippus, terwijl het Paasfeest aanstaande is. Misschien is hun vraag ook wel de onze. Maar Jezus spreekt vandaag over datgene wat niet te zien is: het wonder van de graankorrel die in de aarde valt en sterft en dan toch veelvuldig vrucht draagt. Wie kan dit geheim verstaan? Wellicht kan dit alleen door het zelf, net als Jezus, ook te ondergaan: je leven verliezen en het daardoor juist winnen. Het einde blijkt dan een nieuw begin. In dit licht mogen we ook de profetie van Jeremia lezen: God zal een nieuw verbond met zijn volk sluiten. En dat is, om zo te zeggen, een intiem gebeuren: Hij schrijft zijn wet in hun binnenste, in hun hart. Zo dichtbij wil God met zijn volk verkeren. In Jezus is dat concrete werkelijkheid geworden.

25 Maart: Palmzondag Keuze uit: Marcus 11,1-11, Johannes 12,1-24, Jesaja 50,4-7, Jesaja 52,13-53,12, Filippenzen 2,5-11, Marcus 14,1-15,47

Palmzondag is de toegangspoort tot de Goede of Stille Week. We engageren ons met Jezus en trekken met Hem binnen in het nieuwe Jeruzalem, waarvan ieder kerkgebouw immers het symbool is. En over symbolen gesproken: de palmtakjes zijn tekens van huldiging van onze Heer als Overwinnaar, maar in de vorm van een kruis! De overwinning kon maar tot stand komen door af te dalen tot in de donkerste diepte van de dood.

29 maart: Witte Donderdag Keuze uit: Exodus 12,(1)15-20, 1 Korintiërs 11,23-32, Johannes 13,1-15, Johannes 14,15-31, Matteüs 26,30-46a

Vandaag begint wereldwijd in de christelijke kerken de viering van het Paasfeest, op de avond dat Jezus voor het laatst samen met zijn leerlingen ‘aanligt’ voor de maaltijd.
In de toenmalige tijdrekening was dat het begin van de vrijdag. Later die nacht zal Jezus worden gearresteerd. Het gezelschap was met velen in Jeruzalem gekomen om de uittocht uit Egypte te vieren. Exodus 12 speelt kort voor de uittocht. De Israëlieten moeten deze blijven vieren. Tijdens de maaltijd wast Jezus de voeten van zijn leerlingen.
Hij spoort hen aan om zich net als hij dienstbaar te maken aan elkaar.

30 maart: Goede Vrijdag Keuze uit: Exodus 12,(1)21-28, Hosea 6,1-6, Jesaja 52,1353,12, Hebreeën 9,11-15, Johannes 18,1 – 19,42

De Jesajatekst aangaande de knecht des Heren is een aangrijpende tekst. De tekst heeft een belangrijke rol gespeeld bij de interpretatie van ‘het Christusgebeuren’ en mogelijk os Jezus zelf geholpen bij het verstaan van zijn weg. Er blijven wel veel vragen.
Wie is die lijdende knecht en wat is de oorzaak en betekenis van zijn lijden? Wil God zijn lijden? Plaatsvervangend lijden is binnen het jodendom geen onbekende gedachte. Het lijden van de rechtvaardige brengt verzoening.

31 maart: Pasen Keuze uit: Genesis 1,1 – 2,3, Genesis 22,1-18, Exodus 14,15 – 15,1a, Jesaja 54,4-14, Jesaja 55,1-11, Ezechiël 36,24-28, Sefanja 3,12-20, Romeinen 6,3-4(11), Kolossenzen 3,1-4, Marcus16,1-8

Wanneer de vrouwen ‘s ochtends met hun zalfpotjes naar Jezus’ graf gaan begrijpen ze van een jongeling dat Jezus is opgestaan en dat ze hem in Galilea zullen zien. Voor de vrouwen is dit de plek waar Jezus in hun leven kwam. Ook de bezoeker van de Paaswake wordt naar het begin verwezen, naar het moment dat Jezus in zijn leven kwam, naar zijn doop, het nieuwe leven in Christus, naar de weg die Jezus met hem/haar is gegaan.

8 april: Tweede zondag van Pasen Jesaja 26,1-13 en Johannes 20,(19)24-31

We horen het verhaal van Thomas. In het evangelie komt hij naar voren als een mens in tweespalt. Eerder wilde hij in een spontane opwelling Jezus zijn adhesie betuigen met de oproep: Laten ook wij maar gaan om met Hem te sterven, Maar vandaag ontmoeten we een heel andere kant waar hij de twijfel in zichzelf durft toe te laten. Door zijn openhartige en kwetsbare opstelling kan hij een identificatiefiguur zijn, iemand in wie je veel van jezelf kunt herkennen.

15 april: Derde zondag van Pasen Micha 4,1-5 en Johannes 21,15-24

Simon Petrus toont leiderschap. Waar de andere leerlingen zonder richting blijven neerzitte, zegt Petrus: ‘Ik ga vissen’, en de rest volgt. Ook is hij degene die meteen in het water springt zodra hij Jezus op de oever herkent. De anderen volgen, zij het in de boot. Ook in eerder situaties liet hij leiderschap zien; niet voor niets heeft hij de naam Petrus ontvangen, een rots om op te bouwen.
Opmerkelijk is dat Petrus hier niet wordt tegengehouden door wat eerder is gebeurd: hij heeft Jezus driemaal verloochend

22 april: ZondagMorgenAnders Thema: Levensmoed

29 april: Vijfde zondag van Pasen: Deuteronomium 4,32-40 en Johannes 15,1-8

Op deze vijfde zondag van Pasen vieren we nog steeds de bevrijding, maar de vraag wordt urgent: hoe gaan Gods daden leven in onze daden? Hoe zijn we niet zomaar bevrijde mensen, maar deel van de bevrijdingsbeweging?
Jezus vraagt de belichaming van zijn liefde te zijn zoals Hij de belichaming van Gods liefde is. Het is een stromende beweging. Vandaar het beeld van de wijn stok en de ranken, waar het gaat om de doorstroming van de goddelijke sappen van liefde en mededogen, zodat ze vrucht dragen in onze daden

6 mei: Zesde zondag van Pasen Jesaja 45,15-19 en Johannes 15,9-17

Op deze zondag is het niet verkeerd om na te denken over het gebed. Wat zijn onze ervaringen er mee? Welk licht werpen de schriftlezingen op?
We horen Jezus zeggen: wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal Hij je geven.
Geen gemakkelijke tekst. We zijn misschien teleurgesteld geraakt in het gebed. Het vertrouwen in God is erdoor verzwakt. Heeft bidden om vrede zin? Ervaren we onze Zondagse voorbeden op den duur niet als uitingen van onze goede maar machteloze wil?
Is het misschien beter om gebed te herdefiniëren als een soort meditatie?

10 mei: Hemelvaart Handelingen 1,1-11 en Lucas 24,49-53

In beide teksten gaat het over Jezus’ Hemelvaart.’ Staat in het evangeliegedeelte de verrijzenis als begin en einde van Jezus’ levensweg centraal, in Handelingen de levensweg van de apostelen in dat voetspoor. Daartoe gebruikt Lucas het aantal van veertig dagen, beeld van de levenstocht van mensen. Van de mensheid bij Noach, van Mozes bij de Eeuwige, van Israël door de woestijn. In dat spoor ook van Jezus: in de woestijn, en het aantal dagen van zijn verschijning als opgestane. Het hele leven van begin tot einde doorleefd.

13 mei: zevende zondag van Pasen Exodus 19,1-11 en Johannes 17,14-26

We horen Jezus bidden: ‘Opdat zij allen één zijn.’ Waar denk je aan als je dat bidt?
Was het de bedoeling dat er uit de weg die Jezus voorging zo veel kerkgenootschappen zouden ontstaan? Alle christenen één kerk dan? Alle verschillen opgeheven? Is het nu niet het moment voor een eensgezinde bezinning op het fundament van al die uitingen van leerlingschap van Jezus van Nazaret om plaats te maken voor andere vormen van geloof?

20 mei: Pinksteren Handelingen 2,1-24 en Johannes 14,8-17

Pinksteren als startschot voor de kerk, op de vijftigste dag van Pasen, zo wordt het sinds het einde van de vierde eeuw als zelfstandig feest gevierd. Lucas is de enige nieuwtestamentische schrijver die het Pinkstergebeuren een eigen plek in het kader van een traditioneel feest geeft en de gave van de Geest, als begin van kerk en zending, niet integreert in de gebeurtenissen omtrent de opstanding. Het is echter nog maar het begin van de eerste fase van de kerk. Hoezeer de wereldwijde betekenis van Pinksteren door Lucas ook wordt onderstreept door de lijst van in Jeruzalem wonende diaspora-joden, tot nu toe betreft het alleen joden en proselieten (bekeerlingen). Pas later wordt de Geest ook uitgestort over Samaritanen en mensen die buiten de joodse gemeenschap staan.

Citaten uit ‘De Eerste Dag’, aangeleverd door Cor Spithoven.