Toelichting leesrooster


Hieronder treft u een toelichting aan op het leesrooster zoals dat ook in ‘De Berichten’ is verschenen.

In de Algemene Leden Vergadering is afgesproken dat we voortaan uitgaan van één lezing van het oecumenisch leesrooster. De voorganger en voorbereiders hebben de keus zelf eventueel een bijpassende tweede (bijbel)tekst te kiezen.

29 September: 1. De roeping van Paulus
Jeremia 1,1.4-10; Galaten 1,13-2,10
In een autobiografisch verhaal beschrijft Paulus hoe hij zich eerst als een Joodse ijveraar fanatiek tegen de opname van heidenen in Joodse kring verzette totdat hij door God geroepen werd om zijn Zoon aan de heidenen te verkondigen. Hij maakte daarbij een binnen-Joodse overstap: van de ene Joodse richting naar de andere, ook Joodse richting. In zijn verhaal laat hij zien onder welke voorwaarden niet-Joden die zijn boodschap aanvaarden een plaats kunnen krijgen in de Joodse kring van Jezus’ volgelingen: men mag hen niet verplichten zich te laten besnijden. Dit blijkt inzet van een hevig conflict. Deze opvatting van Paulus over de aparte positie van de gelovigen uit de heidenen maakt hem tot een zeer omstreden figuur.

6 oktober: 2. Paulus’ droom
Lucas 2,25-32; Efesiërs 2,11-3,7
Christus betekent voor Paulus dat de scheidsmuur tussen besneden Joden en onbesneden heidenen is afgebroken en dat de gelovige heidenen deel hebben gekregen aan het burgerschap van Israël en aan de beloften die daaraan verbonden zijn. Paulus is geroepen om aan de niet-Joden het mysterie te verkondigen dat ook zij door Jezus Christus met de Joden samen delen in de erfenis, samen deel uitmaken van zijn lichaam en samen delen in de beloften.

13 oktober: 3. Een Jood onder de heidenen
Deuteronomium 6,4-9; 1 Korintiërs 10,14-11,1
De gemeente in Korinte bestaat vooral uit bekeerde heidenen. Deze vragen zich af hoe zij zich nu in hun Grieks-Romeinse samenleving met zijn vele goden moeten opstellen. Dit geldt met name ook voor de vele offermaaltijden die bij de talrijke tempels in de stad worden gehouden en waar de saamhorigheid van de stad wordt gevierd en versterkt. Mogen zij als goede burgers aan deze stadsfeesten blijven meedoen of moeten zij zich daar, net zoals de Joden, verre van houden? Integratie of segregatie?
Paulus maakt hen duidelijk dat veel voorschriften van de Tora ook voor hen, als gelovigen uit de heidenen gelden. Zo belijden ze nu de ene God van Israël en de ene Heer Jezus Christus. Deze belijdenis is exclusief en sluit deelname aan de offermaaltijden, die sociaal zeer belangrijk zijn, als afgoderij uit. De christelijke gemeente wordt door Paulus op joodse leest geschoeid.

20 oktober: 4. Paulus: een Joodse apostel voor de heidenen
Jesaja 55,6-9; Romeinen 11,13-36
Paulus vat zijn visie op de relatie tussen Joden en heidenen in Christus in een pakkende vergelijking samen. Zijn eigen Joodse volk is de edele olijfboom waarop de niet-Joden als takken van de wilde olijfboom zijn geënt. Zij mogen delen in de vruchtbaarheid van die wortel. Gods verbond met het Joodse volk is onherroepelijk. Het samengaan van Joden en heidenen in Christus blijkt de inzet en het einddoel te zijn van Gods alomvattend beleid dat gekenmerkt wordt door barmhartigheid.
Joop Smit

27 oktober: Allerheiligen / Allerzielen
Jesaja 60,1-11.17-22, Psalm 138, Openbaring 7,2-4.9-17, Matteüs 5,1-12
Allerheiligen, met de gedachtenis van de geloofsgetuigen van ene heilige, katholieke en apostolische kerk, gaat voorop. In twee instantie gedenken we onze geliefde doden met we verbonden zijn in de gemeenschap der heiligen. De link met alle heiligen makt van deze dag allesbehalve een droeve “doden-zondag”. Han Fortmann schreef in Hoogtijd:
“Allerheiligen heeft iets van de melancholie van de late herfst, maar meer nog van een feest der overwinning. Het getuigt van de geloofsmoed van de oude kerk.
(uit: De Eerste Dag)

3 november: bezinningsochtend met Marianne van Praag 
Rabbijn Marianne van Praag spreekt over de Joodse visie en omgang met de verhalen uit het Oude Testament. Ze belicht ook de Joodse kijk op het Nieuwe Testament en Jezus.
Zie de toelichting onder “BEZINNING” op pagina 7.

10 november: Jesaja 1,18-26, Psalm 17, Lucas 19,41-48
In 70 n. Chr. Liggen Jeruzalem en de tempel in puin. De Romeinen onder leiding van Titus hebben de stad kort en klein geslagen. Dat beeld heeft de schrijver van Lucas 19 voor ogen als hij Jezus laat wenen over de stad. Maar het is meer dan historie, het is ook eeuwenoude profetie. Want ook Jesaja 1 zag een geslagen Jeruzalem: niet letterlijk, maar figuurlijk. Want de stad waar onrecht gebeurt, en waar het gedrag g/Godgeklaagd is, die ligt in puin.
(uit: De Eerste Dag)

17 november: ZondagMorgenAnders
Bibliodrama rond Exodus 1,8-22.
Voor meer toelichting op de inhoud van deze ZondagMorgenAnders raadpleeg rond 14 november de website van de Werkhofgemeenschap.